Storage
in Charleston, SC
     
 

1-800-pack-rat
616 Johnnie Dodds Blvd
Mt Pleasant, SC 29464-3013

(843) 881-1250


American Storage
6555 Dorchester Rd
North Charleston, SC 29418-5111

(843) 552-1200


American Storage
1977 Savannah Hwy
Charleston, SC 29407-6250

(843) 556-5160


Extra Space Storage
3510 Glenn Mcconnell Pkwy
Charleston, SC 29414-5782

(843) 766-9949


Extra Space Storage
2118 Heriot St
Charleston, SC 29403-3022

(843) 937-8900


Folly Road Self Storage
1573 Folly Rd
Charleston, SC 29412-9563

(843) 762-7115